Posted on Leave a comment

cp-title: Astrid Groseth

Twig-syntax for showing the complete JSON-data:
{“id”:265,”name”:”Astrid Groseth”,”type”:”Kommunikasjon”,”fields”:[{“id”:94,”value”:”

Astrid Groseth er en danser, koreograf og spesialpedagog. Hennes kunstnerskap bestu00e5r av dansekunst, koreografi, tekst, og kunstnerisk ledelse av tverrfaglige verk. Virket er farget av utdanningen og arbeidserfaringen til Astrid, som krysser faggrensene. I sjangeroverskridende samarbeid finner hun et mulighetsrom, hvor hun legger til rette for at alle involverte for u00e5 benytte ressursene sine. Prosessen fram mot resultatet, fu00e5r helt og holdent forme hvordan forestillingene blir. Hun er utdannet ved blant annet Den norske balletthu00f8yskole der hun mottok en bachelor i samtidsdans og pedagogikk og ved NTNU der hun tok en master i ru00e5dgivningspedagogikk. I 2021 har Groseth startet Strand kunstnerresidens, som er initiert, ledet og driftet av henne selv. Residensen er fysisk plassert pu00e5 Groseths bo- og arbeidssted i Ringsaker kommune i Innlandet fylke. Visjonen til Astrid, som dermed ogsu00e5 kunstnerresidensen er forankret i, er u00e5 ha en kunstpraksis med dyp respekt og ydmykhet for naturen, et sterkt fokus pu00e5 likeverd, diplomati, demokrati, og at kunsten kan speile livets omskiftelighet. 

“},{“id”:95,”value”:”

Astrid Groseth is a dancer, choreographer and counselor. Her art practice consists of dance, choreography, text, and artistic direction of interdisciplinary works. The work is colored by Astrid’s education and work experience, which crosses professional boundaries. In cross-genre collaborations, she finds a space of opportunity, where she facilitates so that everyone involved make use their resources in the best way. The process leading up to the result, is allowed to completely shape how the performances turn out. She is educated at, among others, the Norwegian Ballet Academy where she received a bachelor’s degree in Contemporary Dance and Pedagogy and holds a master’s degree from NTNU in Counseling Pedagogy. In 2021, Groseth has started the Strand Artist Residency, which is initiated, managed and run by herself. The residency is physically located at Groseth’s place of residence and work in Ringsaker municipality in Innlandet County. Astrid’s vision, in which the residency is also rooted in, is to have an art practice with deep respect and humility for nature, a strong focus on equality, diplomacy, democracy, and that art can reflect the vicissitudes of life.

“},{“id”:125,”value”:”1″},{“id”:126,”value”:”1″},{“id”:130,”value”:”https://ucarecdn.com/50248261-cd92-4832-81f3-783216fbac3f/Astrid%20Groseth%20crescat.jpg”}],”events”:[{“id”:13816,”name”:”Guro Skumsnes Moe u2013u00a0Resonant Silence”}],”urlparam”:null}
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *